fb noscript
  Bạn cần hỗ trợ
Menu

Quản lý phân quyền chi tiết và chặt chẽ

Hệ thống cho phép người quản trị tạo các tài khoản người dùng và phân quyền chi tiết cho tài khoản này.

Có thể phân quyền chi tiết đến việc tài khoản này được sử dụng những màn hình nào, được quyền thêm, xóa, sửa, kết xuất báo cáo các chứng từ này, cho phép các tài khoản có thể được xem toàn bộ các chứng từ hay chỉ có các chứng từ của mình đã nhập.

Việc phân quyền một cách chi tiết và tỉ mỉ để đảm bảo tính an toàn và bảo mật thông tin dữ liệu mà chủ doanh nghiệp mong muốn nếu cần.

Bình luận trên facebook