fb noscript
  Bạn cần hỗ trợ
Menu

Quản lý kho hàng hóa, kiểm kê kho, tổng hợp nhập xuất tồn

Cho phép chủ cửa hàng doanh nghiệp quản lý chi tiết hay tổng hợp tất cả các sản phẩm đã mua, bán trong kỳ, xuất trong kỳ để lên báo cáo tổng hợp nhập xuất tồn tại bất kỳ thời điểm nào cần xem.

Cho phép chủ cửa hàng doanh nghiệp có thể điều chuyển hàng hóa linh hoạt giữa các cửa hàng, chi nhánh với nhau một cách dễ dàng và có báo cáo chi tiết về hoạt động này.

Cho phép theo dõi kiểm kê hàng hóa định kỳ, hỗ trợ cân đối nhập xuất bù trừ để cân kho so với thực tế.

 

Bình luận trên facebook